Nylon String

Mandolin Jazz 5 - Giacomel

Nylon standard